Materiali

PowerPoint predstavitve

Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme
Vertikalna in horizontalna razmejitev pristojnosti Evropske unije in držav članic na področju energije: izbrane teme
Pristojnosti Evropske unije na energetskem področju: izbrane teme
Državljanstvo Evropske unije: temeljni pravni koncepti in načela ter izbrani energetski vidiki
Pravni sistem Evropske unije kot množica pravil, relevantnih za energetski sektor
Evropeizacija upravnega prava in njen vpliv na energetsko pravo
Varstvo konkurence na notranjem energetskem trgu
Liberalizacija energetskega sektorja
Razvoj energetske zakonodaje Evropske unije in reševanje kolizij
Slovensko energetsko pravo kot del gospodarskega upravnega prava in nasploh javnega gospodarskega prava: prvi del
Slovensko energetsko pravo kot del gospodarskega upravnega prava in nasploh javnega gospodarskega prava: drugi del
Energetska unija in podnebje
Evropski zeleni dogovor: napoved 5. Energetskega svežnja?
Pametno elektroenergetsko omrežje: izbrani vidiki
Obnovljivi viri energije v praksi Sodišča Evropske unije
Državne pomoči v eneregtskem sektorju: splošen pregled
Državne pomoči za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje energetske infrastrukture: izbrani vidiki
Temeljne (človekove) pravice in energetki sektor
Uvod v liberalizacijo energetskega sektorja: razvoj energetske zakonodaje Evropske unije
Austrian energy law and policy: selected issues
Introduction into the liberalization of energy sector: development of EU energy legislation
 

Izbrani dokumenti Evropske komisije

Why Europe need a better interconnected energy infrastructure?
Assessment and roadmap for the digital transformation of the energy sector towards an innovative internal energy market
Competitiveness of the heating and cooling industry and services: Part 1 of the Study on the competitiveness of the renewable energy sector
Competitiveness of corporate sourcing of renewable energy: Part 2 of the Study on the competitiveness of the renewable energy sector
Assessing the independence and effectiveness of National Regulatory Authorities in the field of energy
 

Izbrani pravni akti in dokumenti Evropske unije

Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 [...]
Uredba (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije
Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU
Uredba (EU) 2019/941 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES
Uredba (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
 

Izbrani dokumenti Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Position of the Agency on Potential Improvements to the Energy Infrastructure Package
 

Izbrani dokumenti Agencije za energijo

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018
 

Ostali izbrani dokumenti

Reguliranje na področju pametnih omrežij: analiza stanja in priprava izhodišč za uvajanje reguliranja
 

Kontakt

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
ales.fercic@um.si
02 250 42 67

erasmus sofinanciranje

logo erasmus30 1