Pedagoške aktivnosti

 • 30 ur pedagoških aktivnosti
 • priprava študijskega gradiva (PPt predstavitve)
 • mentorske aktivnosti v zvezi doktorskim študijem (individualni raziskovalni deli na področju digitalizacije energetskega sektorja z vidika varstva osebnih podatkov in zasebnosti ter na področju velepodatkov z vidika doktrine nujne zmogljivosti) in v zvezi z idejno zasnovo doktorske disertacije s podočja trgovalnih shem na področju energetike (EU ETS)
 • gostujoče predavanje na daljavo "Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Pravo reguliranih sektorjev
 • gostujoče predavanje na daljavo "Nacionalno regulatorno telo v energetskem sektorju in širše: izzivi pri zagotavljanju neodvisnosti" na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu, in sicer v okviru predmeta Upravno pravo
 • izvedba predavanja za nepravnike (gimnazijke in gimnazijci) "Energija in okolje: izbrani pravni in javni politični vidiki"
 • izvedba predavanja na daljavo "Pristojnost in (so)delovanje Evropske unije in držav čanic na področju energije: izbrane teme"
 • moderiranje gostujočega predavanja na daljavo (video posnetek) prof. dr. Nives Dolšak (University of Washington) "Energetska in podnebna politika in pravo Združenih držav Amerike"
 • moderiranje gostujočega predavanja na daljavo (video posnetek) prof. dr. Maja Brkan (EU General Court): Pravna vprašanja o avtomatiziranem odločanju z vidika GDPR in širše".

Raziskovalne in z njimi povezane aktivnosti

 • raziskovalno delo in izvedba referata "Državne pomoči kot instrument kriznega upravljanja" na strokovnem posvetu Pravo, ekonomija in epidemija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • raziskovalne aktivnosti v okviru univerzitetne delovne skupine za izdelavo akcijskega načrta za razogljičenje Univerze v Mariboru
 • nadalnja priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia (Kluwer Law International)
 • nadaljnja priprava besedila za knjigo European Union Competition law (Europa Law Publishing) in uredniško delo v tej zvezi
 • začetne aktivnosti za pripravo komentarja Zakona o oskrbi z električno energijo
 • recenzija znanstvenega članka o pomanjljivosti regulacije ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji
 • recenzija znanstvenega članka o pravni ureditvi zaprtih sistemov za distribucijo zemeljskega plina
 • članstvo in raziskovalno delo v Delovni skupini Univerze v Mariboru za zeleno prihodnost
 • pripravljalne aktivnosti za vodenje sekcije Energetsko pravo in zeleni prehod na Dnevih slovenskih pravnikov 2022
 • raziskava in izdelava članka s študentom o velepodatkih kot nujni zmogljivosti
 • raziskava in izdelava članka s študentom o kvantifikaciji formalne sodniške neodvisnosti
 • organizacija konference s področja energetskega prava in politike.